Prof. dr Dragan Jovašević


Prof. dr Dragan Jovašević, Full Professor
(Vukovar, 23.10.1958.)

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1981. godine. Magistarsku tezu pod nazivom "Narkomanija kao socijalno patološka pojava i njen kriminogeni značaj", odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1985. godine. Doktorsku disertaciju na temu "Krivično delo falsifikovanja isprave" odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1995. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 2004. godine kada je izabran za vanrednog profesora za užu krivičnopravnu naučnu oblast. Za redovnog profesora izabran je 2009. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, objavio je 12 udžbenika, 10 monografija, 7 praktikuma, 120 članaka. Učestvovao je i učestvuje na 7 projekata. Tokom svoje profesionalne karijere boravio je jednom na stručnom usavršavanju.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 18, III floor
Phone: 018 500 234
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Monday: 12-14h, Tuesday: 12-14h