Dr Ivana Simonović


Dr Ivana Simonović, Assistant Professor
(Knjaževac, 19.06.1977.)

Pravni fakultet u Nišu je upisala 1996, a završila 30. oktobra 2000. godine, sa prosečnom ocenom 9, 70. Od jula 2001. do avgusta 2004. g. radila je u Okružnom sudu u Nišu, najpre dve godine kao sudijski pripravnik (2001-2003), a nakon položenog pravosudnog ispita (30. septembra 2003. godine), kao sudijski saradnik i sekretar suda (2003-2004). Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1. septembra 2004. godine, najpre kao Teaching Assistant-pripravnik, a od 10. septembra 2009. godine kao Teaching Assistant, na predmetu Uvod u građansko pravo i Stvarno pravo. U školskoj 2005/06 i 2006/07 izvodila je i vežbe iz predmeta Obligaciono pravo. Od školske 2008/2009. godine izvodi vežbe na predmetu Prava ličnosti. Učestvuje i u radu na Pravnoj klinici, sa studentima i advokatom, u pružanju besplatne pravne pomoći u okviru programa kliničkog pravnog obrazovanja. Usmeni magistarski ispit položila je 12. januara 2007. godine. Magistarsku tezu pod nazivom „Dejstvo rokova u ugovornim odnosima" odbranila je 27. februara 2009. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, čime je stekla naziv magistra pravnih nauka za užu Građanskopravnu oblast.


U svojoj profesionalnoj karijeri, objavila je četiri članka. Učestvovala je i učestvuje na tri projekta. Tokom svoje profesionalne karijere boravila je na jednom stručnom usavršavanju u Austriji.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 10, II floor (Aneks)
Phone: 018 500 246
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Tuesday: 12-14h