Prof. dr Miroslav Lazić


Prof. dr Miroslav Lazić, Full Professor
(Aleksinac, 16.02.1961.)

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu 1985. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu je odbranio magistarsku tezu: "Sadržina hipoteke", 1994. i doktorsku disertaciju: "Plodouživanje", 1999. godine . Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1989. godine. Za Assistant Professora je izabran 1999, za vanrednog profesora 2004. a u sadašnje zvanje Full Professor za građanskopravnu naučnu oblast izabran je 2009. godine. U toku svoje profesionalne univerzitetske karijere obavljao je funkciju prodekana za nastavu (2004-2006), upravnika Centra za naučno-istraživački rad, šefa Katedre za građanskopravne nauke, bio je član Senata Univerziteta, član Saveta fakulteta i brojnih Komisija na Fakultetu i Univerzitetu. Za dekana Pravnog fakulteta u Nišu izabran je 2013. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, prof. dr Miroslav Lazić objavio je 2 koautorska udžbenika koja su imala više izdanja; 2 samostalne monografije; više koautorskih monografija vezanih za kliničko pravničko obrazovanje; 1 praktikum i više od 60 članaka. Učestvovao je na 3 nacionalna projekta. Tokom svoje profesionalne karijere boravio je na stručnom usavršavanju na Pravnom fakultetu u Salzburgu i na Pravnom fakultetu u Beču. Takođe, učestvovao je na brojnim edukacijama za rad na pravnoj klinici (Riga, Varšava, Rijeka, Skoplje, Maribor itd.). Bio je prvi koordinator na Klinici za građansko pravo i urednik zbornika o radu na pravnoj klinici.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 21, III floor
Phone: 018 500 237
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Tuesday: 10-12h