Prof. dr Zoran Radivojević


Prof. dr Zoran Radivojević, Full Professor
(Aleksinac, 08.12.1957.)

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu 1980. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Načelo pacta sunt servanda u međunarodnom javnom pravu”, odbranio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, 1984. godine. Doktorsku disertaciju na temu “Ugovorna sposobnost međunarodnih organizacija“ odbranio je na Pravnom fakultetu u Sarajevu, 1988. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1981. godine. Za Assistant Professora za užu međunarodno-pravnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Zoran Radivojević izabran je 1989. godine, za vanrednog profesora biran je 1994, a za redovnog profesora za predmet Međunarodno javno pravo izabran je 1999. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, prof. dr Zoran Radivojević objavio je četiri izdanja udžbenika, četiri monografije, 72 članka. Učestvovao je i učestvuje na sedam projekata. Tokom svoje profesionalne karijere boravio je dvanaest puta na stručnom usavršavanju u inostranstvu.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 17, III floor
Phone: 018 500 233
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Monday: 12-14h, Wednesday: 12-14h