In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash playerPREDAVANjE NA TEMU „ODGOVORNOST ZBOG NEPOŠTOVANjA PACIJENTOVE VOLjE DA GA OPERIŠE ODREDjENI LEKAR“

Na Pravnom fakultetu u Nišu 24. oktobra 2011. g. prof. dr Jakov Radišić, rodonačelnik Medicinskog prava u Srbiji, održao je predavanje na temu „Odgovornost zbog nepoštovanja pacijentove volje da ga operiše određeni lekar". Ponovo je Pravni fakultet bio mesto susreta pravnika – teoretičara i praktičara, lekara i studenata, i prilika da se o pravu pacijenta na samoodređenje, čija je manifestacija i pravo na izbor lekara, govori i diskutuje sa aspekta svih zainteresovanih strana. Ovim je nastavljena serija predavanja u okviru Stalnog seminara o medicinskom pravu, pravnoj disciplini odavno etabliranoj u svetu, koja i u našoj sredini pobuđuje sve više pažnje.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije iz 2005. g. predviđeno je da pacijent ima pravo na slobodan izbor, koje se ostvaruje opredeljenjem za određenu medicinsku meru između više predloženih, od kojih svaka mora biti medicinski indikovana, ali i izborom određenog doktora medicine, stomatologa i zdravstvene ustanove (čl. 29). Čini se da je našem poimanju bliskije i razumljivije pacijentovo ovlašćenje na izbor metode lečenja, uključujući i izbor nekog alternativnog pristupa o kojem je dovoljno obavešten.

Izbor lekara pacijent ostvaruje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali kakav je njegov položaj u sekundarnoj i tercijarnoj zaštiti, koje podrazumevaju složenije i rizičnije metode lečenja, u koje se svakako ubraja i operacija? Zemlje sa bogatom sudskom praksom iz oblasti medicinskog prava priznaju pravo na izbor lekara na svakom nivou zdravstvene zaštite, a njegovu povredu izjednačavaju sa povredom (nepoštovanjem) prava na informisani pristanak. Smatra se da operaciji koju je obavio, umesto izabranog neki drugi lekar (o čemu pacijent nije bio blagovremeno obavešten da bi mogao da pristane na ovu promenu), nije prethodio punovažan pristanak pacijenta, što zdravstvenu ustanovu i lekara izlaže odgovornosti čak i ako je operativni zahvat bio uspešan.

Srpski zakonodavac koristi termin doktor medicine, ostavljajući sudskoj praksi da bliže odredi krug lekara obuhvaćenih ovim pojmom, ali za sada nema dovoljno sudskih odluka, bar ne u meri koje bi činile relevantnu sudsku praksu, iz kojih se može utvrditi afirmisanost prava na izbor određenog lekara-operatora.

Predavanjem uvaženog prof. Radišića našoj javnosti je skrenuta pažnja na značaj poštovanja pacijentove odluke da zahvat nad njim obavi onaj lekar koga je izabrao, jer u njega ima poverenja, a iznetim stavovima date su smernice za njegovu praktičnu realizaciju i zaštitu u slučaju povrede.Nekoliko biografskih podataka o predavaču

Prof. dr Jakov Radišić, do penzionisanja, bio je jedan od vodećih profesora obligacionog prava, koje je predavao na pravnim fakultetima u Nišu i Kragujevcu, a svakako je nesporni autoritet u oblasti Medicinskog prava i pionir u njegovom izučavanju u našoj zemlji. Jedan je od osnivača i dugogodišnji predsednik Udruženja za medicinsko pravo. Iz bogate radne bibliografije prof. Radišića izdvajamo:

UDžBENICI

1. Obligaciono pravo, Opšti deo, Nolit, Beograd, 1979 (2008. objavljeno je osmo izdanje udzbenika);

2. Medicinsko pravo, Nomos, Beograd, 2004;

MONOGRAFIJE

1. Naknada štete i problem tzv. prestignutog (hipotetičkog) kauzaliteta, Institut za uporedno pravo, Beograd, 1969;

2. Garancija za trajan kvalitet i odgovornost za štetu od stvari sa nedostatkom, IUP, Beograd, 1972;

3. Imovinska odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom, Institut društvenih nauka, Beograd, 1976;

4. Imovinska odgovornost i njen doseg, IDN, Beograd, 1979;

5. Profesionalna odgovornost medicinskih poslenika, IDN, Beograd, 1986;

6. Predugovorna odgovornost, IDN, Beograd, 1991;

7. Odgovornost zbog štete izazvane lekarskom greškom u lečenju i u obaveštavanju pacijenta, Nomos, Beograd, 2007.

ČLANCI IZ OBLIGACIONOG PRAVA

1. Revokacija poklona, Anali PF u Beogradu, br. 4/57;

2. O ugovornoj kazni zbog zadocnjenja, sa posebnim osvrtom na član 284. st. 2. Opštih uzansi za promet robom, Pravni život, br. 7-8/59;

3. Neka pitanja povodom Nacrta zakona o naknadi štete, Pravni život, br. 3-4/60;

4. Ugovor i ugovorna odgovornost u sovjetskom građanskom pravu, Zbornik radova o stranom i uporednom pravu, Sveska 1, IUP, Beograd, 1961;

5. Docnja kao pravno relevantna činjenica kod ugovornih obligacija, Zbornik radova PF u Nišu, 1963;

6. Novo građansko zakonodavstvo SSSR, Arhiv, br. 3/63;

7. Vreme i rokovi u ugovornim obligacionim odnosima i pravne posledice njihovog nepridržavanja, Zbornik radova PF u Nišu, Niš, 1969, VIII;

8. Građanskopravna odgovornost za saobraćajne delikte počinjene motornim vozilima, Zbornik radova PF u Nišu, Niš, 1970, IX;

9. Pravni delikt, pravna sankcija i pravna odgovornost, Zbornik radova PF u Nišu, Niš, 1973, XII;

10. Garancija za ispravno funkcionisanje prodate stvari, Pravni život, br. 11/73;

11. Odgovornost za štetu od stvari sa nedostatkom, Anali PF u Beogradu, br. 3-5/78;

12. Obligacija i obligacioni odnos, Glasnik PF u Kragujevcu, br. __/80;

13. Odgovornost za štetu koju uzrokuje stvar s nedostatkom, Zakon o obligacionim odnosima, Knjiga o desetogodišnjici, Beograd, 1988;

14. Razgraničenje neimovinske i imovinske štete;

15. Protivpravnost kao zaseban uslov građanske odgovornosti, Anali PF u Beogradu, br. 1-4/01.

ČLANCI IZ MEDICINSKOG PRAVA

1. Pravna priroda odgovornosti medicinskih poslenika i njihovog odnosa sa pacijentima, Pravni život, br. 11-12/92;

2. Odgovornost za štetu prouzrokovanu operacijom koju je obavio lekar na specijalizaciji, Anali PF i Beogradu, br. 6/93;

3. Lekar i pacijent kao ugovorni partneri, Pravni život, br. 11-12/93;

4. Lekarska dijagnoza kao pravni problem, Anali PF u Beogradu, br. 5/94;

5. Pravična raspodela tereta dokazivanja u parnicama protiv lekara – praksa nemačkih sudova, Pravni život, br. 11-12/94;

6. Odgovornost za štetu izazvanu medicinskim aparatima, Medicinska pravo i medicinska etika, Beograd, 1994;

7. Prenošenje HIV infekcije putem transfuzije krvi i odgovornost zbog štete, Arhiv, br. 3/95;

8. Odgovornost zbog uskraćivanja hitne medicinske pomoći, Pravni život, br. 5/95;

9. Lekarske greške u svetlosti pravnih razmatranja, Anali PF u Beogradu, br. 3/95;

10. Odgovornost lekara i medicinskih ustanova zbog sekundarnih šteta, Pravni život, br. 9/96;

11. Odgovornost zbog uskraćivanja hitne medicinske pomoći, Aktuelni problemi u medicini, Beograd, 1996;

12. Ugovor o izradi i ugrađivanju zubne proteze, Anali PF u Beogradu, br. 4-6/97;

13. Saradnja lekara različitih specijalnosti i njihova odgovornost, Pravni život, br. 9/97;

14. Uzročna veza kao osnov i kao mera odgovornosti zbog lekarske stručne greške, Pravni život, br. 9/98;

15. Medicinska dokumentacija i njen pravni značaj, Pravo – teorija i praksa, br. 2/98;

16. Samovoljno lečenje bolesnika i njegova pravna priroda, Anali PG u Beogradu, br. 4-6/98;

17. Odgovornost zbog nelegitimnosti i komplikacija oralnohirurškog zahvata, Pravni život, br. 9/98;

18. Ekstrakcija zuba i odgovornost, Arhiv, br. 1/98;

19. Dužnost lekara da obelodani vlastitu stručnu grešku, Medicinsko pravo, Beograd, 1998;

20. Dužnost lekara da pacijenta obavesti o rizicima operacije, Medicinsko pravo, Beograd, 1998;

21. Naknada štete zbog uništenja deponovane sperme, Medicinsko pravo, Beograd, 1998;

22. O odgovornosti lekara uopšte, Pravo – teorija i praksa, br. 3-4/00;

23. Nepristajanje na lečenje dece iz verskih pobuda, Pravni život, br. 10/01;

24. Odgovornost lekara zbog nesposobnosti pacijenta da upravlja motornim vozilom, Pravni informator, br. 12/03;

25. Prikupljanje i transfuzija ljudske krvi: pravna pitanja, br. 9/04;

26. Ostavljanje stranih tela u predelu operacije i odgovornost, Pravni život, br. 9/05;

27. Saradnja lekara različitih specijalnosti i njihova odgovornost, Pravni život, br. 2/05;

28. Odgovornost zbog štete uzrokovane pacijentu injekcijama (poseban osvrt na praksu nemačih sudova), Anali PF u Beogradu, br. 1/06;

29. Odgovornost zbog štete izazvane vakcinacijom protiv dečje paralize, Arhiv, br. 3-4/06;

30. Medicinski standard i odgovornost lekara, Pravni život, br. 9/08;

31. Ko je odgovoran zbog greške lekara na specijalizaciji, Pravni život, br. 9/09;

32. Pojam lekarske greške, Pravni život, br. 9/10.

PRIREDIO PUBLIKACIJE

1. Medicinsko pravo i medicinska etika, Univerzitet u Beogradu, Institut društvenih nauka, Centar za pranva istraživanja, Beograd, 1994;

2. Aktuelni problemi u medicini, Univerzitet u Beogradu, Institut društvenih nauka, Centar za pranva istraživanja, Beograd, 1996;

3. Medicinsko pravo, Univerzitet u Beogradu, Institut društvenih nauka, Centar za pravna istraživanja, Beograd, 1998.