Стручна усавршавања

Проф. др Марко Димитријевић


  1. Međunarodni naučni saradnik pri Pravnom centru za Informaciono pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Milanu, Republika Italija za 2022/2023 (International research fellow at Information Society Law Center at “Cesare Beccaria” Department of Law University of Milan (Italy) for 2022/2023.
  2. Студијско-истраживачки боравак као гост истраживач „Макс Планк Института за компаративно јавно и међународно право (Max Planck Institute for Comparative Public and International Law, Heidelberg, Germany)“, у периоду 01.09-16.09.2022. године.
  3. Гoстуjућe прeдaвaњe нa Прaвнoм фaкултeту Унивeрзитeтa “Свeти Климeнт Oхридски” у Сoфиjи (Рeпубликa Бугaрскa) у oквиру “Sofia Public Law Talks lecture serie” нa тeму “Monetary Sovereignty in Conditions of Technological Revolutions“, април 2021.
  4. Visiting Lectures at Faculty of Law University of “Sv. Kliment Ohridski”, Sofia (Bulgaria) with course “The New Tendencies in International and European Monetary Law“ у склопу активности на конкурсу Erasmus+ ICM for staff teaching, 2020.
  5. Гостујуће предавање на Институту Европског Универзитета у Фиренци, Департман за право -Радна група за развој Европског монетарног и финансијског права (European University Institute, Department of Law – EU Monetary and Financial Law Working Group, Florence, Italy), април 2019.
  6. Студијско-истраживачки боравак као гост истраживач „Макс Планк Института за међународно, европско и регулаторно процесно право (Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law, Luxembourg)“, у периоду 01.09-10.09.2019. године.
  7. Студијско-истраживачки боравак као стипендиста „Макс Планк Института за пореско право и јавне финансије (Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance, Munich, Germany)“, у периоду 01.09-30.09.2018. године.
  8. Члан (individual observer) Европског Правног Института при Универзитету у Бечу (European Law Institute - ELI );
  9. Члан је Српског фискалног друштва
  10. Студијско-истраживачки боравак као стипендиста „Европског института Универзитета Сарланд у Сарбрикену (Saarland University, European Instititute - EU Cluster of Excellence for International and European Law, Saarbrücken, Germany)“, у периоду 30.08-30.09.2017. године.