Учешће у пројектима

Проф. др Маја Настић


  1. Учесник на пројекту Erasmus+ No. 561586-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Enhancement of HE Research Potential Contributing to Further Growth of the WB region (Re@WBC);
  2. Учесник на пројекту SEE EU Cluster of Excellence in European and International Law (within the framework of the DAAD funded programme „Strategic Partnership and Thematic Networks“, 2015-2018);
  3. Учешће на пројекту „Усклађивање права Србије са правом Европске уније'', који финансира Правни факултет у Нишу (2013-2018);
  4. "Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе"- носилац Правни факултет у Нишу;;
  5. Учешће на пројекту „Заштита људских и мањинских права у европском правном простору“ бр. 179046, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја (2011-2016);
  6. Учешће на пројекту „Приступ правосуђу - инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије (2006-2010), који је финансирало Министарство науке и заштите животне средине;
  7. "Приступ правосуђу - инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије", носилац Правни факултет у Нишу (Центар за правна и друштвена истраживања, период реализације од 1.1.2006-31.12.2010;
  8. TEMPUS POGESTEI - postgraduate studies for eureopan integration at the faculties of law at the universities of Belgrade, Nis and Novi Sad, participant at the module 3 – Human Rights and democracy, related to the EU integration;