Правна клиника за заштиту од дискриминације

Правни факултет Универзитета у Нишу

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ У СЛУЧАЈЕВИМА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Aко сматрате да сте због своје националности, пола, вере, политичког убеђења, старосног доба, инвалидитета или било ког другог личног својства изложени дискриминацији на радном месту, у запошљавању, образовању, пружању здравствених и других услуга или у било којој другој области

ПРОПИСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 • Устав Републике Србије (Сл. гласник РС, 98/2006)
 • Закон о забрани дискриминације (Сл. гласник РС, 22/2009)
 • Закон о равноправности полова (Сл. гласник РС, 104/2009)
 • Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС, 33/2006, 13/2016)
 • Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС, 36/2009, 32/2013)
 • Закон о заштити права и слобода националних мањина (Сл. лист СРJ, бр. 11/2002, Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Устaвнa пoвeљa и Сл. глaсник РС, бр. 72/2009 – др. зaкoн и 97/2013 - одлука УС)
 • Закон о младима (Сл.гласник РС, бр. 50/2011)
 • Закон о предшколском васпитању и образовању (Сл. глaсник РС, бр. 18/2010)
 • Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. глaсник РС, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС)
 • Закон о високом образовању (Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016)
 • Закон о црквама и верским заједницама (Сл. глaсник СР, бр. 36/2006)
 • Закон о раду (Сл. глaсник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)
 • Закон о спорту (Сл. глaсник РС, бр. 10/2016)
 • Закон о јавном информисању и медијима (Сл. глaсник РС, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење)
 • Закон о здравственој заштити (Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015)
 • Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Сл. гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015)
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)
 • Закон о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести (Сл. гласник РС, бр. 8/2015)
 • Закон о извршењу кривичних санкција (Сл. гласник РС, бр. 55/2014)
 • Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (Сл. гласник РС, бр. 85/2005)
 • Породични закон (Сл. гласник РС, 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015)
 • Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама (Сл. гланик РС, бр. 67/2003, 101/2005 – др. закон, 90/2007, 72/2009 – др. закон, 111/2009 и 104/2013 – др. закон)
 • Закон о забрани манифестација неонацистичких или фашистичких организација и удружења и забрани употребе неонацистичких или фашистичких симбола и обележја (Сл. гласник РС, бр. 41/2009)
ДОКУМЕНТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ