Prof. dr Slaviša Kovačević


Prof. dr Slaviša Kovačević, Associate Professor
(Gornji Milanovac, 28.03.1967.)

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, 1993. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 01. 10. 1994. Godine najpre kao Teaching Assistant-pripravnik. Za saradnika u zvanju Teaching Assistanta za užu pravno-teorijsku naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu izabran je 2004. godine, a reizabran 2008. godine. Magistarsku tezu pod nazivom "Politička socijalizacija", odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu, 2004. godine. Doktorsku disertaciju „Uticaj političke kulture na funkcionisanje institucija političkog sistema“ odbranio je 11. 06. 2010. godine na Pravnom fakultetu u Skopju. U zvanje Assistant Professora izabran je 27. 04. 2011. godine, a u zvanje vanrednog profesora 11. 02. 2016. godine.


Do izbora u nastavničko zvanje izvodio je vežbe iz predmeta Uvod u pravo i predmeta Politički sistem. Posle izbora u nastavničko zvanje izvodi nastavu, ispite i konsultacije iz predmeta Osnovi Sociologije sa Sociologijom prava i predmeta Politički sistem i drugih predmeta iz teorijskopravne grupe na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama studijama prava, a vežbe iz predmeta Uvod u pravo i Politički sistem na osnovnim akademskim studijama. Osnovno predmetna i istraživačka polja rada prof. dr Slaviše Kovačevića su Politikologija prava, Sociologija prava, Teorija države odnosno uslovi, okolnosti i okviri u kojima nastaje i funkcioniše pravo. Pored obaveznih nastavnih aktivnosti, prof. dr Slaviša Kovačević obavlja značajnu fakultativnu aktivnost iz besedništva: organizuje i vodi seminare iz besedništva i takmičenje u besedništvu studenata Pravnog fakulteta. Izabran je za prodekana Fakulteta u mandatnom periodu 2016-2019. godine. U svojoj profesionalnoj karijeri objavio je u koautorstvu jednu monografiiju i 3 članaka. Učestvuje na projektu "Uspostavljanje Srbije kao moderne demokratske pravne države".

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 11, IV floor
Phone: 018 500 260
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Tuesday: 12-14h, Wednesday: 12-14h