НАУЧНИ СКУП "АКТУЕЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНСКЕ КОДИФИКАЦИЈЕ"

На Правном факултету у Нишу је 20. маја 2008. године одржан међународни научни скуп „Актуелна питања грађанске кодификације“. Уредници скупа су: проф. др Радмила Ковачевић Куштримовић, редовни професор Правног факултета у Нишу и проф. др Мирослав Лазић, ванредни професор Правног факултета у Нишу.

На скупу су, поред референата из Србије (Правни факултет у Нишу, Београду, Новом Саду и Универзитета Унион у Београду), учествовали или приложили радове, референти из Русије, Украјине, Аустрије, Црне Горе и Републике Српске.

Циљ саветовања је да одговори на нека од актуелних питања у изради закона о својини и другим стварним правима, како би се прилагодила комунитарном праву ЕУ и грађанским законицима развијених европских држава и укаже на потребу и могућности кодификације грађанскоправне материје у Србији.


Уводно излагање на скупу одржала је проф. др Радмила Ковачевић Куштримовић. Затим су референти изложили своје радове. Радови на скупу су подељени према пандектној систематици грађанског права у 5 подтема: Општи део грађанског права, Стварно право, Облигационо и Трговинско право, Породично и Наследно право.
 


Највише дискусија на конференцији односило се на Нацрт закона о својини и другим стварним правима, чија је израда у току. Указано је на потребу другачијег решења института стицање својине од невласника, стварних и личних службености. Такође, указано је на потребу увођења тзв. неакцесорних заложних права на непокретностима у праву Републике Србије и њихову примену у немачком праву. Пажњу учесника скупа заокупили су и право прече куповине и место које овај правни институт треба да заузме у очекиваној кодификацији грађанскоправне материје, као и нова решења породичног законодавства о границама пословне способности детета. Изложени су и радови који разматрају битну повреду уговора у изворима међународног привредног уговорног права,  злоупотребу права, брачног уговора о режиму имовине стечене у заједници и др.

 


Скуп је завршен дискусијом и предлозима за измену одредаба постојећих закона, као и доношењем Закона о својини и другим стварним правима, а затим и Грађанског законика Србије.

ПРОГРАМ НАУЧНОГ СКУПА "Актуелна  питања грађанске кодификације“

Зборник радова ће бити објављен у септембру 2008. године.