Студентске организације

Ради активног остваривања заједничких интереса студентима је гарантовано право на самоорганизовање (чл. 37 ст. 4 Статута Правног факултета). Студенти аутономно оснивају студентске организације, бирају органе управљања, планирају програме рада, реализују пројекте и друге активности, остварују сарадњу са студентским и другим организацијама  у земљи и иностранству.

Факултет пружа пуну подршку у раду Студентског парламента и студентских организација кроз обезбеђење адекватног простора и опреме, финансирање едукативних, културних, спортских и осталих активности студената, пројеката и манифестација.

Факултет установљава посебан Фонд за финансирање пројеката студентских организација. Студентске организације, као носиоци пројеката, имају равноправан приступ финансијским средствима, а избор пројеката који ће финансијски бити подржани врши се на основу јавног конкурса. Услови коришћења средстава Фонда регулисани су Правилником о финансирању пројеката студентских организација.