Катедра за правноекономске науке

Катедра за правноекономске науке
Проф. др Љубица Николић Редовни професор
Проф. др Милева Анђелковић Редовни професор
Проф. др Срђан Голубовић Редовни професор
Проф. др Марина Димитријевић Ванредни професор
Др Александар Мојашевић Доцент
Др Марко Димитријевић Доцент