Библиотека

Библиотека је посебна организациона јединица Правног факултета, основана 1960, када и сам Факултет. Прва два библиотекара постављена су 9. марта 1961. године, па се њихов долазак сматра почетком рада Библиотеке, односно даном њеног оснивања.

Школске 1974/75. год. извршена је подела дотадашње правно економске библиотеке на Библиотеку Правног и Библиотеку Економског факултета. Данас Библиотека располаже са 30000 књига и 512 наслова часописа и има преко 4000 евидентираних корисника.

Аутоматизација библиотечког пословања је извршена 1997. године уз помоћ професионалног компјутерског пакета програма САТИС, са базама података за библиографску обраду монографских и серијских публикација, за аналитичку обраду и евиденцију корисника и циркулације библиотечког материјала, чиме је престао рад на изради лисних каталога.


Библиотека је новембра 2008. постала пуноправни члан система КОБИСС, који представља организациони модел повезивања библиотека у библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизацијом, библиографско-каталошком базом података, локалним базама података библиотека учесница, базом података о библиотекама и бројним другим функцијама. Унос записа је започет марта 2009. године, чиме је завршен рад са дотадашњим базама података ТЕНАКС, СТИПО, ФОРАС и ЛЕГО.


Библиотека издаје Билтен приновљених књига, који излази два пута годишње у електронском облику и израђује: Библиографију наставника и сарадника Факултета, Библиографију монографских и серијских публикација објављених на Правном факултету и Библиографију одбрањених магистартских теза и докторских дисертација.

 

У саставу Библиотеке ради пространа, функционална и пријатно дизајнирана читаоница од 230 км2 корисне површине, са 120 места, намењена студентима нашег Факултета. У читаоници је смештена библиотека-легат проф. др Славољуба Поповића. 


Читаоница и позајмно одељење Библиотеке раде сваког дана од 8 до 20 часова, а суботом од 8 до 14 часова. У јулу и августу читаоница је отворена сваког радног дана осим суботе у времену од 8 до 14 часова. Све услуге Библиотеке су бесплатне а услови коришћења су одређени Правилником о коришћењу Библиотеке.


Изводи из Правилника о коришћењу Библиотеке:

Ван просторија Библиотеке не могу се користити: енциклопедије, лексикони, речници, атласи, секундарне публикације, статистички годишњаци, часописи, службени листови и текуће збирке прописа и судских одлука.

Наставници и сарадници могу користити ван Библиотеке највише 100 књига истовремено и оне могу бити задржане до годину дана.

Студенти могу користити ван Библиотеке највише 5 књига (за израду семинарских радова) истовремено и то најдуже до 30 дана. Званичне уџбенике могу користити ван Библиотеке само студенти и наставници Факултета. Они могу истовремено користити највише 2 уџбеника најдуже до 6 месеци. Научни, стручни и јавни радници, ван Факултета, могу користити библиотечки материјал ван Библиотеке само по одобрењу управника, највише 5 примерака истовремено, најдуже до 30 дана.

Оштећену или изгубљену књигу корисник мора надокнадити купујући исту такву књигу. Уколико се књига не може купити, процењује се њена вредност и корисник је дужан да ту вредност исплати.

Радници Библиотеке:

Весна Стојановић, виши библиотекар - управница Библиотеке

Јелена Грубач, библиотекар

Весна Данковић, виши књижничар

Љиљана Антић, књижничар

Радмила Хаџи-Нешић, виши књижничар