Одбрањене докторске дисертације

 1. МАКСИМОВИЋ Небојиша, Административно-територијална организација и локална самоуправа у Видовданском уставу,
  2023, 385 стр.,
  Sig. III-2389, inv. 32940.

 2. МИТИЋ Сара, Contractus consensuales у римском праву и праву Краљевине СХС : упоредноисторијски аспект и рефлексије у савременом праву,
  2023, 439 стр.,
  Sig. III-2390, inv. 32942.

 3. ДРАГИЋЕВИЋ Марија, Правни положај запослених у случају промене послодавца,
  2022, 567 стр.,
  СИГ III 2308/ Инв. 32559.

 4. ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСОВСКИ Сања, Однос између међународног јавног права и права Европске уније,
  2022, 541 стр.,
  СИГ III 2309/ИНВ. 32560.

 5. МИЛОШЕВИЋ Милена, Материјални и процесни услови за заснивање односа родитеља и детета у савременом породичном праву,
  2022, 315 стр.,
  СИГ III 2328/ИНВ: 000032712.

 6. БЛАГОЈЕВИЋ Андреј, Правно уређење јавних медијских сервиса,
  2021, 278 lst.,,
  Сиг: III 2251/Инв: 000032059.

 7. СТОЈАНОВИЋ Стефан, Православље и Српска православна црква у Душановом законику,
  2021, 240 лст.,,
  Сиг III 2248/Инв: 000032040.

 8. ЂОКИЋ Ивана, Наследноправна сингуларна сукцесија на основу закона,
  2021, 402 лст.,,
  СИГ: III 2387 ИНВ: 000032908.

 9. СТАНКОВИЋ Милица, Криминолошка димензија прогањања и друштвени одговори,
  2021, 304 стр.,
  III 2311, ИНВ: 32565.

 10. ПЕТРОВИЋ Данијела, Економска анализа накнаде нематеријалне штете у парничном поступку,
  2020, 327 стр.,
  Сиг: III 2168/ Инв: 31697.

 11. ЂУКИЋ Мирјана, Споразум о сведочењу окривљеног код кривичних дела организованог криминала,
  2020, III-2166,
  .

 12. НАРАНЧИЋ Мане, Владавина права као систем правно-моралних вредности–правно-теоријски аспект,
  2020, 208 стр.,
  III-2142 31522.

 13. МАТИЈАШЕВИЋ Мартин, Закон о заштити јавне безбедности и поретка из 1929. године у Краљевини Југославији - правни, политички и безбедносни аспекти,
  2020, 300 стр.,
  Сиг: III-2203/Инв: 000031886.

 14. МИЛЕНКОВИЋ Невена, Правна средства у управном спору,
  2020, 422 стр.,
  Сиг: III 2228/Инв: 31956.

 15. ИЛИЋ АНТАНАСИЈЕВИЋ Анита, Ублажавање казне у Републици Србији,
  2020, 444 стр.,
  СИГ: III 2312, Инв: 32567.

 16. ВУЧКОВИЋ Милица, Грађанскоправни аспект заштите од прекомерних имисија,
  2019, 408 листова,
  Сиг. III 2091/Инв. 31261.

 17. САВИЋ Неда, Екофеминистички аспект зелене криминологије,
  2019, 383 листа,
  Сиг. III 2092/Инв. 31287.

 18. ЗАВОЂА Наташа, Државна управа у поступку закључивања колективних уговора у јавном сектору,
  2019, 369 листова,
  Сиг. III 2093/Инв. 31296.

 19. СТЕВАНОВИЋ Кристина, Поступак пред Међународним центром за решавање инвестиционих спорова (ICSID) као функционално апелациони систем,
  2019, 351 лист,
  Сиг. III 2094/Инв. 31303.

 20. РИСТИЋ-ВЕЗЕНКОВИЋ Мирјана, Положај јавног тужиоца у реформисаном кривичном поступку Србије,
  2019, 389 str.,
  Сиг: III-2191/Инв:000031814.

 21. ТОШИЋ Данијела, Савремени концепт насиља над женама,
  2019, 448 стр.,
  СИГ: III 2310, ИНВ: 32564.

 22. НИКОЛИЋ Гордана, Д., Кривична дела изнуде,
  2018, 386 листова,
  Сиг: III - 2065/Инв. 31148.

 23. ЗДРАВКОВИЋ Урош, И., Остваривање дистрибутивне правде у систему решавања спорова пред Светском трговинском организацијом,
  2018, 387 листова,
  Сиг: III - 2066/Инв. 31149.

 24. ИЛИЋ Иван, Б., Испитивање чињеничне основе кривичне пресуде,
  2018, 473 листа,
  Сиг: III - 2063/Инв. 31146.

 25. ФИЛИПОВИЋ Зоран Ј., Управни уговор као институт јавне управе,
  2017, 476 стр.,
  Сиг: III 1939 / инв. 30117.

 26. ПРИЦА Милош, Експропријација као правни институт,
  2017, 361 лст.,
  Сиг: III 1935 / инв. 30106.

 27. АВДИЋ Селведин, З. Казна као криминалнополитичка мера у сузбијању малолетничке делинквенције,
  2017, 303 листа,
  Сиг: III - 2067/Инв. 31150.

 28. ВУЈОВИЋ Ранка, В., Поступак за лишење родитељског права,
  2017, 346 листова,
  Сиг: III - 2071 /Инв. 31154.

 29. ФИЛИПИЋ Горан, Р. , Увиђај у кривичном процесном праву Босне и Херцеговине,
  2017, 320 листова,
  Сиг: III - 2068 /Инв. 31151.

 30. ПАПОВИЋ МИЛАДИНОВИЋ Јелена, О., Заштита права лица лишених слободе у пенитенцијарним установама у Републици Србији,
  2017, 414 листова,
  Сиг: III - 2064/Инв. 31147.

 31. СТАРЧЕВИЋ Јелена, М., Решавање у управним стварима у високом образовању,
  2017, 272 листа,
  Сиг: III - 2070/Инв. 31153.

 32. УКИЋ Нихад, Одбрана сиромашних у кривичном поступку,
  2017, 399 листова,
  Сиг. III 2094/Инв. .

 33. БОГОЈЕВИЋ Раде С., Основне криминолошке карактеристике и пенолошка обележја учинилаца имовинског криминалитета,
  2016, 335 лст.,
  Сиг: III 1938 / инв. 30116.

 34. ВИЛИЋ Вида М., Повреда права на приватност злоупотребом друштвених мрежа као облик компјутерског криминалитета,
  2016, 535 лст.,
  Сиг: III 1937 / инв. 30115.

 35. ЈОСИМОВСКИ Александар Г., Узајамна правна помоћ у пореским стварима,
  2016, 425 стр.,
  СИГ: III 1882 ИНВ: 29785.

 36. ЖИВКОВИЋ Мирко М., Кривичноправна заштита полне слободе малољетника,
  2016, 442 лст.,
  СИГ: III 1881 ИНВ: 29784.

 37. ТАСИЋ Анђелија, Поступак у парницама за заштиту од дискриминације,
  2016, 396 стр.,
  Сиг: III 1914 / инв. 29954.

 38. АТАНАСОВСКА Анета П., Mandatum у римском и савременом праву,
  2016, 307 лст.,
  СИГ: III 1880 ИНВ: 29783.

 39. ВИДОЈКОВИЋ Гордана М., Организација и функционосање српског правосуђа у време уставобранитеља,
  2016, 269 лст.,
  СИГ: III 1879 ИНВ: 29782.

 40. ДИМИЋ Сузана М., Савремена правна решења у домену опорезивања дохотка физичких лица – алтернативни модели,
  2016, 239 лст.,
  СИГ: III 1883 ИНВ: 29787.

 41. ВАСИЛКОВ Зоранчо В., Област слободе безбедности и правде у праву европске уније,
  2016, 459 лст.,
  Сиг: III 1936 / инв. 30114.

 42. ПАЈИЋ ШАВИЈА Сандра, Ђ., Уставни суд и спорови о сукобу надлежности,,
  2016, 268 листова,
  Сиг: III - 2069/Инв. 31152.

 43. МИТРОВИЋ Коста, Д., Правна држава као идеја и етичка вредност и њен залазак,
  2016, 272 листова,
  Сиг: III - 2072/Инв. 31155.

 44. ЦОКОВИЋ Сабахудин, Кривична дела злоупотребе опојних дрога,
  2015, 338 лст,
  Инв: 29467 / Сиг: III-1809.

 45. ЦВЕТКОВИЋ, Михајло , Закључење и престанак уговора о поклону,
  2015, 365 стр.,
  СИГ: III 1878 ИНВ: 29781.

 46. МАНИЋ Самир, Одговорност због штете изазване употребом медицинских средстава,
  2015, 264 лст,
  Инв: 29471 / Сиг: III-1813.

 47. ДИМИТРИЈЕВИЋ Жарко, Сигурност снадбевања тржишта енергената као правнополитичка парадигма регулаторног оквира,
  2015, 320 лст,
  Инв: 29470 / Сиг: III-1812.

 48. КРСТИЋ Новак, Повреда и заштита права на нужни део,
  2015, 392 лст.,
  СИГ: III 1855 ИНВ: 29634.

 49. ВУЈИСИЋ Марта, Кривичноправна заштита полицијских службеника,
  2015, 341 стр,
  СИГ: III 1798 ИНВ: 29348.

 50. ШУПУТ Јелена, Фискална кривична дела,
  2015, 474 листа,
  СИГ: III 1801 ИНВ: 29351.

 51. СТЕФАНОСКИ Љубиша, Управни поступак регистрације интернет домен имена и правна заштита,
  2015, 449 листа,
  СИГ: III 1799 ИНВ: 29349.

 52. АЦИН Исидора, Заштита потрошачa од неправичне пословне праксе,
  2015, 226 лст,
  Инв: 29468 / Сиг: III-1810.

 53. МИТИЋ Андреј, Руски конзервативизам - правно-политички аспект,
  2015, 298 лст,
  СИГ: III 1797 ИНВ: 29347.

 54. ЛАЗИЋ Жељко, В., Numerus clausus 1940: Уредбе о ограничавању права Јевреја у Краљевини Југославији,,
  2015, 274 листа,
  Сиг: III - 1811/Инв. 29469.

 55. ДАВИДОВ Страхиња, Утврђивање чињеница у кривичном поступку – има ли правде без истине?,
  2014, 275 листа,
  СИГ: III 1800 ИНВ: 29350.

 56. МАРЈАНОВИЋ Сања, Заштита деце у хашким конвенцијама о међународном приватном праву,
  2014, 441 листа,
  СИГ: III 1802 ИНВ: 29352.

 57. ПАВЛОВИЋ Мирјана, Имовинске кривичноправне мере,
  2014, 392 листа,
  Инв: 28951 / Сиг: III-1734 .

 58. СКАКАВАЦ Татјана, Рецидивизам малолетних учинилаца кривичних дела,
  2014, 235 листа,
  Инв: 28952 / Сиг: III-1735.

 59. МИРИЋ Филип, Савремена схватања феноменологије и етиологије малолетничке делинквенције,
  2014, 413 стр,
  Инв: 28953 / Сиг: III-1736.

 60. ЂОРЂЕВИЋ Горан, Одговорност за међународна кривична дела,
  2014, 441 стр,
  Инв: 28956 / Сиг: III-1739.

 61. СЕРЈЕВИЋ Вања, Правна заштита конкуренције у међународној трговини,
  2013, 397 стр,
  Инв: 28954 / Сиг: III-1737.

 62. ДИМОВСКИ Дарко, Криминолошко одређење убиства,
  2013, 395 листа : илустр.,
  Инв: 27953 / Сиг: III-1652.

 63. СЛАВКОВИЋ Вукан, Покушај у кривичном праву,
  2013, 381 стр. : илустр.,
  Инв: 28345 / Сиг: III-1677.

 64. ГОЛИЋ Дарко, Mеђуопштинска сарадња као облик децентрализованог вршења јавних послова,
  2013, 395 листа,
  Инв: 28183 / Сиг: III 1670.

 65. ЉУТИЋ Ивана, Правна контрола транснационалних компанија,
  2013, 368 листа,
  Инв: 28207 / Сиг: III 1675.

 66. ЂОРЂЕВИЋ Александар, Уговори облигационог права Русије од xi-xv века,
  2013, 216 стр,
  Инв: 28955 / Сиг: III-1738.

 67. ВУЧЕТИЋ Дејан, Децентрализација у континенталним правним системима,
  2012, 419 стр.,
  Инв: 27136 / Сиг: III-1585.

 68. НАСТИЋ Маја, Уставноправни основ примене Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода у поступку пред националним уставним судовима,
  2012, 254 листа,
  Инв: 27182 / Сиг: III-1595.

 69. МИТРОВИЋ Љубинко, Систем казнених санкција у Републици Српској,
  2012, 426 стр.,
  Инв: 27230 / Сиг: III-1596.

 70. ДОМАЗЕТ Синиша, Правно регулисање државне помоћи у праву конкуренције Европске уније,
  2012, 403 lista,
  Инв: 27283 / Сиг: III 1601 .

 71. СИМОВИЋ-НИШЕВИЋ Марина, Васпитне мјере као средство у сузбијању криминалитета малољетника,
  2012, 383 стр,
  Инв: 27305 / Сиг: III 1602.

 72. РАДОВАНОВИЋ Драгана, Једнакост могућности и третмана мушкараца и жена у погледу запошљавања и занимања ,
  2012, 382 листа,
  Инв: 27486 / Сиг: III-1614 .

 73. ПЕТРОВИЋ Братислав З., Институционални оквири положаја запослених у процесу развоја тржишне привреде,
  2012, 282 листа,
  Инв: 27556 / Сиг: III-1624.

 74. БАТРИЋЕВИЋ Ана, Кривичноправна заштита животиња,
  2012, 530 стр.,
  Инв: 27244 / Сиг: III-1599.

 75. БРАНКОВИЋ Горан, Судска пракса и управни спор,
  2012, 251 стр.,
  Инв: 27678 / Сиг: III-1626.

 76. СИМОНОВИЋ Ивана, Реституција у грађанском праву - домашај примене,
  2012, 286 стр,
  Инв: 27988 / Сиг: III-1656.

 77. ПЕРИЋ Слободанка, Пристојан рад,
  2011, 255 листова,
  Инв: 27007/ Сиг: III-1552.

 78. ПАНТЕЛИЋ Небојша, Забрана мучења у кривичном законодавству,
  2011, 374 стр.,
  Инв: 27135 / Сиг: III-1584.

 79. ЋОРИЋ Драганa, Принцип стечених права и ретроактивно дејство закона,
  2011, 279 листова,
  Инв: 26665 / Сиг: III-1524.

 80. КОСТИЋ Александaр, Управљање глобализацијом и национални идентитети (правни и политичко-социолошки аспекти),
  2011, 291 лист,
  Инв: 26657 / Сиг: III-1522.

 81. ВРАЊЕШ Невенко, Правни положај управних органа и организација у систему безбедности са освртом на Босну и Херцеговину,
  2011, 351 лист,
  Инв: 26656/ Сиг: III-1521.

 82. СОКОЛОВИЋ Ранко, Електронски надзор комуникација у борби против тероризма и људска права и слободе грађана,
  2011, VI 363 листа,
  Инв: 26327 / Сиг: III-1502.

 83. ПЕРИШИЋ Саша, Организација и принципи инспекцијског надзора,
  2010, 298 листова,
  Инв: 26658 / Сиг: III-1523.

 84. ЋОПИЋ Сања, Ресторативна правда и кривичноправни систем,
  2010, 284 листа,
  Инв: 26004 / Сиг: III-1495.

 85. ФАЛАЏИЋ Александар, Улога тужилаштва у супротстављању организованом криминалу,
  2010, 433 листа,
  Инв: 26167 / Сиг: III-1500.

 86. ИКАНОВИЋ Вељко, Одговорност правних лица за кривична дела,
  2010, VIII 380 листова - табеле графикони,
  Инв: 26014 / Сиг: III-1496.

 87. РАИЧЕВИЋ Небојша, Хуманитарна интервенција у међународном јавном праву,
  2008, 502 стр.,
  Инв: 24841 / Сиг: III-1414.

 88. ЗДРАВКОВИЋ Љубиша, Разбојништво – кривичноправни и криминалиситчки аспект,
  2008, ,
  Инв: 27995 / Сиг: III-1658.

 89. ГРИЗО Мелина, Македонија у политичким плановима и спољној политици балканских земаља 1919-1934. године,
  2008, 249 листова /4/ стр. с таблама,
  Инв: 24092 / Сиг: III-1357.

 90. ЂУРЂИЋ Сања, Савремени aмерички јуснатурализам,
  2008, ,
  Инв: 27994 / Сиг: III-1657.

 91. БОРАНИЈАШЕВИЋ Владимир, Врсте пресуда у парничном поступку,
  2008, листова, 30 цм,
  Инв: 27949 / Сиг: III-1651.

 92. АЋИМОВСКА-МАЛЕТИЋ Искра, Јавне установе у упоредном праву,
  2008, 273 листа,
  Инв: 24094 / Сиг: III-1359.

 93. ИЛИЋ Горан, Стварање организација и функционисање кривичног правосуђа у Србији од 1945-1957. године,
  2007, 281 лист,
  Инв: 24097 / Сиг: III-1362.

 94. МЕДАР Сузана, Теодор Тарановски као теоретичар права и правни филозоф,
  2007, 285 листова,
  Инв: 24093 / Сиг: III-1358.

 95. ДИМИТРИЈЕВИЋ Марина, Реформа пореске администрације у Републици Србији,
  2006, 389 листова,
  Инв: 23171 / Сиг: III-1278.

 96. ЂУРИЋ Владимир, Уставни поступак закључења и извршења међународних уговора,
  2006, VII 291 стр.,
  Инв: 23214 / Сиг: III-1321.

 97. ОБРАДОВИЋ Горан, Начело слободе рада,
  2006, 234 листа,
  Инв: 22664 / Сиг: III-1255.

 98. ЂУРИЋ Александар Б., Мотив у кривичном праву,
  2005, III 348 листова,
  Инв: 22662 / Сиг: III-1253.

 99. ЦВЕТКОВИЋ Предраг, Међународно-правна заштита страних инвестицицја од некомерцијалних ризика,
  2005, 437 стр.,
  Инв: 21727 / Сиг: III-1216.

 100. РАНЂЕЛОВИЋ Небојша, Србија и Турска од Париског до Берлинског конгреса: српско-турски односи и изграђивање државности Србије,
  2002, 262 листа,
  Инв: 20612 / Сиг: III-1153.

 101. КНЕЖЕВИЋ Саша, Друштвена рехабилитација лица неосновано осуђених или лишених слободе,
  2001, VIII 295 листова,
  Инв: 20083 / Сиг: III-1117.

 102. СТОЈАНОВИЋ Наташа, Испорука у наследном праву,
  2001, VI 274 стр.,
  Инв: 19949 / Сиг: III-1108.

 103. КОСТИЋ Миомира, Деца убице,
  2000, 251 лист,
  Инв: 19806 / Сиг: III-1105.

 104. ПЕЈИЋ Ирена, Парламентарне групе,
  2000, 120 листова,
  Инв: 19807 / Сиг: III-1106.

 105. ЦВЕТИЋ Раденка, Право прече куповине,
  1998, 179 стр.,
  Инв: 19036 / Сиг: III-1043.

 106. КАСАГИЋ Рајко, Арбитражно рјешавање међународних трговинских спорова,
  1998, V 340 листова,
  Инв: 19149 / Сиг: III-1051.

 107. ЛАЗИЋ Мирослав, Плодоуживање,
  1998, 209 листова,
  Инв: 19040 / Сиг: III-1047.

 108. МАНДИЋ-Биговић Љубица, Неблаговремена жалба у ванпарничном поступку,
  1997, 244 стр.,
  Инв: 9963 / Сиг: III-933.

 109. ЈАРИЋ Светислав М., Логичка кохерентност синтетичке правне филозофије,
  1996, 240 листова,
  Инв: 18484 / Сиг: III-980.

 110. РАЧИЋ Ранка, Сукцесија у процесном односу,
  1996, 398 листова,
  Инв: 19035 / Сиг: III-1042.

 111. МИЛОШЕВИЋ Милан, Стручно лице у кривичном поступку,
  1995, 223 стр.,
  Инв: 9891 / Сиг: III-867.

 112. ПЕТРУШИЋ Невена Н., Поступак за деобу заједничких ствари или имовине,
  1995, IV 510 листова,
  Инв.: 9961 / Сиг: III-931.

 113. ИГЊАТОВИЋ Александар, Геноцид у међународном и националном кривичном праву,
  1991, III 206 листова.,
  Инв: 9809 / Сиг: III-816.

 114. ВЕЉКОВИЋ Томислав, Поступак пред уставним судовима у СФРЈ,
  1989, 344 листа,
  Инв: 9615 / Сиг: III-620.

 115. ГУЏУГАНОВИЋ Милија Н., Поступак остваривања самоуправних права радника,
  1988, IV 323 листа,
  Инв: 9626 / Сиг: III-631.

 116. КУЛИЋ Новица, Законодавна функција Скупштине СФРЈ,
  1988, X 584 листа,
  Инв: 9576 / Сиг: III-569.

 117. ПЕТРОВИЋ Александар Н., Осигурање за случај старости,
  1988, VIII 374 листа,
  Инв: 9576 / Сиг: III-632.

 118. ПЕТРОВИЋ Милева, Избегавање плаћања пореза,
  1988, V 446 стр.,
  Инв: 9593 / Сиг: III-591.

 119. СТОЈАНОВИЋ Драган М., Основна права у уставима европских држава и Уставу СФРЈ,
  1988, 771 стр.,
  Инв: 9592 / Сиг: III-590.

 120. ЂОРЂЕВИЋ Владислав, Правни режим проналазака створених у удруженом раду,
  1987, 294 стр.,
  Инв: 9574 / Сиг: III-567.

 121. ЂУРЂИЋ Војислав, Судска контрола оптужбе,
  1987, V 317 лист.,
  Инв: 9573 / Сиг: III-566.

 122. ИЛИЋ Томислав, Правне последице развода брака,
  1987, 374 листа,
  Инв: 9575 / Сиг: III-568.

 123. ПЕТРОВИЋ Крста И., Кривична дела фалсификовања исправа,
  1987, ,
  .

 124. РАДУЛОВИЋ Драго, Притвор у кривичном поступку,
  1987, IV 338 стр.,
  Инв: 9580 / Сиг: III-573.

 125. РИСТИЋ Светислав Ј., Извршење казне затвора према војним лицима у ЈНА,
  1986, V 283 листа,
  Инв: 9577 / Сиг: III-570.

 126. КОНСТАНТИНОВИЋ-ВИЛИЋ Слободанка, Жене убице,
  1984, 253 листa,
  Инв: 14705 / Сиг: III-507.

 127. КРИЈАН Перо П., Однос општинске и републичке управе у вршењу управне функције у СФРЈ,
  1984, II 274 листа,
  Инв: 14545 / Сиг: III-477.

 128. НЕДИЋ Драгомир Р., Кривично право и друштвена самозаштита,
  1983, ,
  .

 129. СИМИЋ Мирољуб, Право и држава у делу Ђорђа Тасића,
  1983, 216 листова,
  Инв: 13983 / Сиг: III-441.

 130. ДЕДИЋ Сеад, Радна заједница органа државне управе,
  1982, 330 листова,
  Инв: 13986 / Сиг: III-444.

 131. МИЛАДИНОВИЋ Видоје А., Поврат у кривичном праву СФРЈ,
  1982, III 270 листова,
  Инв: 12597 / Сиг: III-394.

 132. ТОМИЋ Мирко М., Помагање као облик саучесништва,
  1982, 196 листова,
  Инв: 12805 / Сиг: III-406.

 133. СТОЈАНОВИЋ Сава С., Ублажавање казне у кривичном праву СФРЈ,
  1982, VI 266 листова,
  Инв: 13176 / Сиг: III-421.

 134. КОВАЧЕВИЋ-КУШТРИМОВИЋ Радмила, Управљање коришћење и располагање средствима у друштвеној својини и теорији субјективних,
  1981, III 260 стр.,
  Инв: 19440 / Сиг: III-349.

 135. МИЛАДИНОВИЋ Славка Р., Управни акти самоуправних организација и заједница које врше јавна овлашћења,
  1980, V 442 листа,
  Инв: 11186 / Сиг: III-271.

 136. СТАНИМИРОВИЋ Драган, Самоуправно одлучиовање радника у удруженом раду,
  1980, 478 листова,
  Инв: 11291 / Сиг: III-301.

 137. СТАНКОВИЋ Гордана В., Поступак за развод брака у СФРЈ,
  1979, листова,
  Инв: 10874 / Сиг: III-240.

 138. КОВАЧЕВИЋ Младен, Тајна народне одбране и њена заштита у Југославији,
  1978, 364 листa,
  Инв: 8769 / Сиг: III-180.

 139. ШИПРАГА Јован, Тешка убиства из чл. 47. Кривичног закона Социјалистичке Републике Србије,
  1974, 286 листова, Дисертација одбрањена 1985. године,
  Инв: 14751 / Сиг: III-526.