Стручни органи

Стручни органи Факултета су: Наставно-научно веће, Веће у одговарајућем саставу, Научно веће Центра за правна и друштвена истраживања и  Одбор за перманентно образовање. 

Наставно-научно веће Факултета чине наставници и асистенти у радном односу са пуним радним временом, као и асистенти-приправници који су на дан ступања на снагу Закона о високом образовању имали то својство. У раду Наставно-научног већа и његовим радним телима учествују и представници студената приликом расправљања и одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова. Наставно-научно веће Факултета утврђује предлог Статута Факултета, утврђује предлог свих студијских програма које остварује Факултет, утврђује предлог Финансијског плана Факултета, утврђује предлог Извештаја о пословању и Годишњег обрачуна Факултета, утврђује предлог плана коришћења средстава за инвестиције, утврђује предлог одлуке о висини школарине, одобрава теме за израду магистарских теза,  утврђује предлог тема за израду докторских дисертација, одобрава јавну одбрану докторских дисертација, доноси опште акте и утврђује правила организације и реализације свих студијских програма које остварује Факултет, доноси одлуку о распоређивању наставника и сарадника за извођење наставе и испита за сваку школску годину, доноси одлуку о литератури за савлађивање наставних садржаја и припремање испита, подстиче развој делатности Факултета и награђује најбоље студенте, доноси програм научно-истраживачког рада и разматра извештаје о њиховом остваривању, даје мишљење Универзитету о броју студената за упис у прву годину свих врста и нивоа студија, и обавља друге послове утврђене законом, Статутом и другим опшим актима Факултета. 

Веће у одговарајућем саставу чине наставници Факултета и одлучује о изборима у наставничка и сарадничка звања. 

Научно веће Центра чини по један представник сваке катедре из реда наставника Факултета и оно доноси план и програм научног и наставног рада Центра, предлаже надлежним органима учешће Факултета на конкурсима за финансирање научних, наставних и истраживачких делатности, доноси одлуке о учешћу на конкурсима за финансирање научних, наставних и истраживачких делатности, доноси програм и план усавршавања научног подмлатка, оцењује резултате научно-истраживачког рада, сарађује са другим домаћим, страним и међународним институцијама, усваја извештај о раду Центра и подноси га Наставно-научном већу, најмање једном годишње и обавља друге послове предвиђене Статутом, и поверене послове од других органа Факултета. 

Одбор за перманентно образовање чине 5 (пет) наставника са надлежношћу да доноси план и програм рада Одбора, разматра и усваја програме стручног образовања, усавршавања и обуке, организује едукационе тимове за реализацију усвојених програма стручног образовања, усавршавања и обуке, које могу чинити, поред наставника Факултета, наставници са других факултета у земљи и иностранству, као и правни и други стручњаци као спољни сарадници, разматра програмске и финансијске извештаје о реализацији програма стручног образовања, усавршавања и обуке, прати и оцењује квалитет рада наставника у реализацији програма стручног образовања, усавршавања и обуке и предлаже мере за унапређење квалитета рада, успоставља сарадњу са другим високошколским установама и појединцима у циљу припремања и реализације заједничких програма стручног образовања, усавршавања и обуке и усваја извештај о раду Центра и подноси га Наставно-научном већу најмање једном годишње.