Пројекат: "Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције"

Пројекат: "Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције", пројекат (1310), Министарство за науку, технологију и развој.

Предмет истраживања:  

Већина балканских држава налази се у постсоцијалистичком периоду развоја. Доба транзиције и глобализације наметнуло је балканским народима потребу да редефинишу свој положај мање-више изолованих, али међусобно завађених етникума, захтевајући од њих да се укључе у интеграционе токове не само на регионалном плану већ и у европском простору. Савремена социо-културна динамика постсоцијалистичких друштава на Балкану – улоге културних и етничких идентитета, њихов утицај на актере интеграционих и дезинтеграционих и модернизацијских процеса, могућности развоја, регионалне и европске интеграције – предмет су овог макропројекта.  

Садржај истраживања: 

Вишеслојност култура и етнички идентитети на Балкану са својиим утицајима на процесе регионалне и европске интеграције, треба да буду истражени са различитих теоријско-емпиријских аспеката у следећим тематским целинама: 1. Историјско-социолошко разматрање утицаја културе на друштвене промене у мултикултурним и мултиентичким друштвима, 2. Положај културних и етничких идентитета у балканским друштвима у транзицији, 3. Могућности сарадње балканских култура и етницитета и регионалне и европске интеграције. Циљ истраживања је формулисање правилности, законитости у понашању друштвених група и актера током друштвених промена у земљама у транзицији. Посебна пажња биће посвећена истраживањима дубинских етнопсхилошких матрица, националних карактера и културних образаца етничких група на Балкану, али и идентификацији заједничких вредности. Резултати могу служити за рационално заснивање и планирање реформских стратегија, али и за усмеравање процеса регионалне и европске интеграције.  

Циљ истраживања: 

Циљ истраживања је формулисање правилности, законитости у понашању друштвених група и актера током друштвених промена у земљама у транзицији. Посебна пажња биће посвећена и истраживањима дубинских етнопсихолошких матрица, националних карактера и културних образаца етничких група на Балкану, али и идентификацији заједничких вредности. Резултати могу служити за рационално заснивање и планирање реформских стратегија, али и за усмеравање процеса регионалне и европске интеграције. 

Реализатори истраживања: 

Филозофски факултет, Ниш
Филозофски факултет, Приштина
Машински факултет, Ниш
Правни факултет, Ниш