Пројекат: "Тешки облици криминала у Србији у условима транзиције"

Пројекат: "Тешки облици криминала у Србији у условима транзиције", пројекат (1642), Министарство за науку, технологију и развој.

Предмет истраживања: 

Предмет истраживања су следећи тешки облици инкриминисаних понашања: 1. ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА; 2. ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ; 3. ТЕШКА ДЕЛА НАСИЉА (убиства, разбојништва и сексуални деликти); 4. ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ; 5. ТРГОВИНА ДРОГОМ. Осим тога, предмет истраживања ће бити и понашања која нису инкриминисана а која по својој суштини припадају некој од ових области. Те врсте криминала и понашања биће анализиране 1. за период од десет година уназад, 2. У актуелном времену, а биће континуирано праћена у току целог трајања пројекта и извршена процена за следећих 3 до 5 година. 

Садржај истраживања: 

Садржај истраживања могуће је одредити као: 1. Утврђивање врста кажњивих понашања које егзистирају унутар сваког од наведених облика криминала; 2.Утврђивање учесталости и структуре тих понашања и тих облика криминала; 3. Анализа регионалне распоређености ових облика криминала; 4. Анализа степена угрожености овим облицима криминала и штете у појединим привредним и непривредним делатностима; 5. Утврђивање макросоцијалних и микросоцијалних услова који су утицали на развој ових облика криминала;6. Анализа социјалних профила главних носилаца ових облика криминала.; 7. Испитивање социјалних и психолошких карактеристика на узорцима учинилаца ових дела; 8. Анализа социјалних и психолошких последица које раст овог криминала има по становништво и анализа основних социјалних обележја жртава ових облика криминала; 9. Анализа државне реакције на ове облике криминала посебно рад органа гоњења и казнене политике судова; 10. Анализа међународних искустава, међународних решења и норми у борби против ових облика криминала; 11. Формирање статистичког информационог система за евидентирање и статистичку анализу дела, учинилаца, жртава и материјалне штете. Оригиналност предложених истраживања: За разлику од ранијих приступа у овом пројекту се ти облици третирају међузависно. Оригиналност идеје се виду у садржају истраживања у тачкама садржаја истраживања (4,5,6,7,8 и 11) 

Циљ истраживања: 

Основни циљ истраживања спецификује се као: 1. Утврђивање објективне слике криминала у Србији у анализираном периоду; 2. Утврђивање главних привредних и социјалних праваца напада овог криминала; 3. Утврђивање дугорочне стратегије борбе против ових облика криминала која укључује развој метода превенције и промена у систему државне реакције посебно у казненом законодавству. 

Реализатори истраживања: 

Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд
Правни факултет у Нишу