Пројекат: "Историја српског државног тужилаштва"

Назив пројекта: "Историја српског државног тужилаштва".

Циљ пројекта:  

На бази истраживања и проучавања архивске и научне грађе, дефинисаће се генеза и дати правно-политичке одлике историјата српског државног тужилаштва. Резултати истраживања и релевантни правни извори учиниће се доступним стручној и широј јавности у форми монографије.   Време истразивања:   Април - децембар 2002. Првих шест месеци прикупљала би се, проучавала и систематизовала научноистраживачка грађа. Последња три месеца предвиђена су за припрему текста монографије за штампу.  

Координатор пројекта:  

др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу.  

Истраживачи:  

мр Небојша Ранђеловић, асистент Правног факултета у Нишу,
др Саша Кнежевић, доцент Правног факултета у Нишу и
Александар Ђорђевић, асистент-приправник Правног факултета у Нишу.

Координатор пројекта ће, према потреби, ангажовати као истраживаче и носиоце тужилачке функције заинтересоване за научноистраживачки рад.   

Садржина пројекта:   

План истраживања сачиниће координатор пројекта. Планом ће бити дефинисани предмет, обим, место и време истраживања, као и појединачни задаци сваког истраживача, ради реализације постављеног циља пројекта. Пошто историјски развој српског државног тужилаштва у досадашњим научним истраживањима није самостално сагледаван ни монографски обрађиван, истраживачи се, уз постојећу литературу написану углавном од савременика, морају ослонити првенствено на писане изворе и оригиналне текстове закона и подзаконских аката. Такво стање у овој области диктира да се истраживање обави коришћењем искључиво архивске грађе, првенствено у Архиву Србије и Архиву Југославије, као и доступне архивске грађе правосудних органа. Прикпљена грађа биће систематизована у следеће целине: - Време стварања српске државе (од Првог устанка, фактичке и формалне аутономије, до стицања формалне независности 1878. године); - Време независне српске државе (од 1878. године до ступања у заједничку државу1918. године); - Време битисања заједничке државе Краљевине Југославије до 1945. године) и - Време комунистичке и посткомунистичке Југославије. На бази спроведеног истраживања биће припремљена монографија за штампу. Монографија ће садржати три дела. Уводни део саџао би осврт на традицију српског средњовековног законодавства и судски поступак у средњовековној Србији, са нагласком на принцип законитости који је доминирао у српском средњовековном законодавству. У другом делу биће презентирани основни резултати истраживања, према напред изнетој систематици. Трећи део чинили би прилози монографији: оригинални законски текстови и текстови важнијих подзаконских аката, као и други значајни или интересантни писани извори.   

Реализатор истраживања: 

Правни факултет, Ниш