Учешће у пројектима

Проф. др Саша Кнежевић


  1. "Право на приступ правосуђу - имплементација европских стандарда у правни систем Републике Србије", бр. 149043д, који финансира Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, 2006-2010 година, Правни факултет Ниш.;;
  2. "Заштита људских и мањинских права у европском правном простору", под редним бројем 179046, које финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије;;