Пројекат: ”Припрема за доношење јединственог грађанског законика”

Назив пројекта: ”Припрема за доношење јединственог грађанског законика”, пројекат 1347, Министарство за науку, технологију и развој.

Циљ пројекта:  

Пројект за доношење јединственог грађанског законика по угледу на европске грађанске законике. Јединствени ГЗ би омогућио поштовање људских права, стабилност друштвених односа, правну сигурност, ефикаснији промет роба и услуга, уједначавање правног режима у складу са решењима из европског права и права ЕУ и подизање нивоа правне културе као једне од претпоставки успостављања владавине права.  

Предмет истраживања: 

Постојећа парцијална и архаична законска регулатива којом су нормирани грађанскоправни односи (некодификована материја грађанског права, постојање правних празнина, противречна правна правила, нехармонизована и нехомогенизована правна решења, неусаглашеност савезног и републичког законодавства и одступање од традиционалнх правних решења). Компарација са упоредноправним решењима и правом ЕУ. Испитивање друштвено-економских услова за доношење јединственог ГЗ (приватизација и реприватизација, стање земљишних и других јавних регистара, развијеност правне науке и судске праксе). Први пут би били извршени уједначавање, усклађивање и јединствена кодификација грађанскоправне материје у складу са класичним и савременим правним решењима верификованим у науци и судској пракси.  Применљивост резултата у другим областима: Побољшање заштите људских права и ефикасности рада судова; стабилност грађанскоправних односа омогућава друштвену стабилност и благостање у друштву; динамичан и сигуран промет робе и услуга; омогућавање и побољшање правног промета наше земље са европским државама. Опис директно применљивих резултата: применљивост у законодавству приликом доношења закона; у судству и адвокатури приликом примене законских решења и заштите повређених и угрожених људских права; У пословању у привреди и промету добара и услуга између правних и физичких лица, односно успостављање и развијање тржишних односа. 

Реализатори истраживања: 

Правни факултет, Ниш
Правни факултет, Нови Сад
Правни факултет, Крагујевац
Правни факултет, Косовска Митровица