Катедра за трговинскоправне науке

Катедра за трговинскоправне науке
Проф. др Александар Ћирић Редовни професор
Проф. др Милена Јовановић Zattila Редовни професор
Проф. др Предраг Цветковић Редовни професор
Проф. др Видоје Спасић Редовни професор
Урош Здравковић Асистент
Александра Васић Асистент