Катедра за трговинскоправне науке

Катедра за трговинскоправне науке
Проф. др Милена Јовановић Zattila Редовни професор
Проф. др Предраг Цветковић Редовни професор
Проф. др Видоје Спасић Редовни професор
Др Урош Здравковић Доцент
Александра Васић Асистент