ЕДИЦИЈА "МОНОГРАФИЈЕ"

Индекс чланака

 
Uticaj prakse Esud ivan2023 Иван Илић,
УТИЦАЈ ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА НА САВРЕМЕНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2023,
стр. 332
Pravo evropske centralne banke korica Марко Димитријевић,
ПРАВО ЕВРОПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2023,
стр. 304
Andjelija korica mono Анђелија Тасић,
ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКА ИЗ ОДНОСА РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2022,
стр. 141
Poslovne i bankarske finansije MONELA apr2022 Срђан Голубовић,
Марко Димитријевић,
ПОСЛОВНЕ И БАНКАРСКЕ ФИНАНСИЈЕ ЗА ПРАВНИКЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2022,
стр. 282
Ugovor o ustupanju imovine Новак Крстић,
УГОВОР О УСТУПАЊУ И РАСПОДЕЛИ ИМОВИНЕ ЗА ЖИВОТА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2021,
стр. 205
Милош Прица,
ПРАВНА ДРЖАВА И МЕДИЈИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2021,
стр. 482
ustavna zastita 2021 Маја Настић,
УСТАВНА ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2021,
стр. 318
Upravljanje Ljudskim resursima Љубиша Здравковић,
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2021,
стр. 341
posebno upravno pravo 2020 Милан Петровић, Милош Прица,
ПОСЕБНО УПРАВНО ПРАВО СА МЕЂУНАРОДНИМ УПРАВНИМ ПРАВОМ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2020,
стр. 417
Uzročna veza 2020 mihajlo Михајло Цветковић,
УЗРОЧНА ВЕЗА У ОДШТЕТНОМ ПРАВУ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2020,
стр. 285
Zlocinnje Дарко Димовски,
ЗЛОЧИН МРЖЊЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2020,
стр. 389
Resavanje sporova u STO 2019 WEB Урош Здравковић,
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА У СВЕТСКОЈ ТРГОВИНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2019,
стр. 287
A.Mojasevic Ekonomska Analiza Мојашевић Александар,
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2019,
стр. 250
zastita izbeglica u medjunarodnom pravu 2018 Небојша Раичевић,
ЗАШТИТА ИЗБЕГЛИЦА У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2018,
стр. 431
Instituticije medjunarodnog monetarnog pravarica final Марко Димитријевић,
ИНСТИТУЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНОГ МОНЕТАРНОГ ПРАВА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2018,
стр. 293
Николић Драган,
ЗАКОН СУДЊИ ЉУДЕМ - НАЈСТАРИЈИ СЛОВЕНСКИ ПРАВНИ ЗБОРНИК,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2016,
стр. 102
Стојановић Наташа,
ПОСТУПАК РАСПРАВЉАЊА ЗАОСТАВШТИНЕ У СРБИЈИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 173
Ковачевић Славиша,
ТРАНЗИЦИЈА У ДЕМОКРАТИЈУ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 204
Цветковић Предраг Н.,
ПРАВО ЈАВНО-ПРИВАТНИХ ПАРТНЕРСТАВА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 297
Група аутора, ур. Петрушић Невена,
СТАВОВИ СТУДЕНАТА/СТУДЕНТКИЊА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ О РОДНИМ УЛОГАМА У ПОРОДИЦИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 126

 

Костић Миомира, Димовски Дарко, Мирић Филип,
МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА КРОЗ ПРИЗМУ НОВИНСКИХ ИЗВЕШТАЈА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ПОЛИТИКА 1904-1941.
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2015,
стр. 320

Димовски Дарко,
УБИСТВА У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 284

Јанићијевић Дејан,
ОСНОВИ МУЛТИЛАТЕРАЛНОСТИ У АРБИТРАЖИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 212

Јовановић Мила,
АНТИЧКИ РИМСКИ ПРАВНИ И ВАНПРАВНИ ТЕКСТОВИ УЗ ОСВРТ НА ЗАБЛУДЕ О СТАТУСУ ЖЕНЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 825
Радовановић Драгана,
ЈЕДНАКОСТИ МОГУЋНОСТИ ТРЕТМАНА МУШКАРАЦА И ЖЕНА У ПОГЛЕДУ ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАНИМАЊА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 284
Петрушић Невена, Симоновић Ивана,
ЕТИЧКЕ И ПРАВНЕ ДИМЕНЗИЈЕ БИОМЕДИЦИНСКИХ ИСТРАЖИВАЊА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 99
Петрушић Невена, Симоновић Ивана,
ВОДИЧ ЗА ЧЛАНОВЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЕТИЧКИХ ОДБОРА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 84

Александар Мојашевић,
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА МЕДИЈАЦИЈЕ: Теоријско-емпиријска студија,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 277 

 

Миомира Костић, Дарко Димовски, Иван Илић,
МОБИЛНА ПРАВНА КЛИНИКА: ОД ИНСТИТУЦИЈЕ КА ЖРТВИ
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 333

Игњатовић Марија,
ПРАВНА ПРАВИЛА РИМСКОГ ПРАВА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 116

Настић Маја,
ПРИМЕНА ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛО-БОДА У ПОСТУПКУ ПРЕД НАЦИОНАЛНИМ УСТАВНИМ СУДОВИМА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 290

Озимић Небојша,
МИЛАНСКИ ЕДИКТ: EDICT OF MILAN,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 118
 Константинови-Вилић Слободанка, Костић Миомира,
СИСТЕМ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА И ПЕНАЛНИ ТРЕТМАН У СРБИЈИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 300
Николић Драган, Ђорђевић Александар,
ЗАКОНСКИ ТЕКСТОВИ СТАРОГ И СРЕДЊЕГ ВЕКА,
4. допуњено издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 184
Миомира Костић, Слободанка Константиновић-Вилић, Мирослав Бркић,
КРИВИЧНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА МАЛОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за социјални рад "Свети Сава", Центар за публикације, 2012,
стр. 209

Невена Петрушић, Анђелија Адамовић,
ЛАТИНСКЕ ИЗРЕКЕ, ПРАВИЛА ИЗ ОБЛАСТИ ЦИВИЛНЕ ПРОЦЕДУРЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 59
Јовашевић Драган, Костић Миомира,
ПОЛИТИКА СУЗБИЈАЊА КРИМИНАЛИТЕТА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 458
  Димитријевић Предраг, Вучетић Дејан,
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: НОРМА И ПРОЦЕС,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 296

 

Димитријевић Предраг, Вучковић Јелена,
ОСНОВИ МЕДИЈСКОГ ПРАВА
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 109

Николић Драган, Ђорђевић Александар,
ЗАКОНСКИ ТЕКСТОВИ СТАРОГ И СРЕДЊЕГ ВЕКА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 147

Константинови-Вилић Слободанка, Костић Миомира,
СИСТЕМ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА И ПЕНАЛНИ ТРЕТМАН,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 212

Обрадовић Горан,
ПРИМЕНА МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА РАДА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 168
Пејић Ирена,
ПАРЛАМЕНТАРНА ВЛАДА: ОСЦИЛАЦИЈЕ У РАВНОТЕЖИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 202
Петровић Милан,
ИНДУСТРИЈСКО СУСЕДСТВО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 239
Спасић Ж. Видоје,
АУТОРСКА ДЕЛА У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 295

Јовашевић Драган,
КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА ИСПРАВА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2009.
Наташа Стојановић,
НАСЛЕДНИЧКА ЗАЈЕДНИЦА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2009.
Јовашевић Драган,
СИСТЕМ ЕКОЛОШКИХ ДЕЛИКАТА - еколошко казнено право,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2009.

 

Кнежевић Саша,
ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА ОКРИВЉЕНОГ
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2007,
стр. 239

Константиновић-Вилић Слободанка, Костић Миомира, Миладиновић Душица,
ПРАВО НА ПРАВНУ ПОМОЋ И КВАЛИТЕТ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ПРУЖЕНЕ ГРАЂАНИМА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ И ПОСТУПКУ ИЗДРЖАВАЊА КАЗНЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2007,
стр. 188

Јовашевић Драган,
НУЖНА ОДБРАНА И КРАЈЊА НУЖДА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2007,
стр. 264

Кнежевић Саша,
КРИВИЧНИ ПОСТУПАК ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2007,
стр. 97
Голубовић Срђан,
ЕВРОПСКА МОНЕТАРНА УНИЈА: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2007,
стр. 191
Пејић Ирена,
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРАВО - француски, немачки, британски, српски и пример Европског парламента,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 340.
Анђелковић Милева, Драган Јовашевић,
ИЗБЕГАВАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА – фискални и кривично-правни аспект,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 246